Miljöpolicy

Vi är mycket medvetna om vår verksamhets påverkan på miljön, men även hur vi påverkar via våra inköp och leveranser.

Vi försöker hela tiden minimera vår påverkan i alla led och tillsammans med våra leverantörer samt kunder, värna om miljön och verka för en hållbar framtid.

Vi arbetar för att våra egna transporter och vår interna logistikplanering ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi utbildar fortlöpande vår personal och för en dialog med våra samarbetspartners, för en utökad delaktighet i miljöarbetet och håller oss informerade om hur material och produkter långsiktigt påverkar miljön.

Vi hanterar uppkommet avfall på ett strukturerat sätt som bidrar till att en så hög återvinningsgrad som  möjligt uppnås.

Vi är väl medvetna om vilka förväntningar som ställs på oss (inklusive författningskrav) ur ett miljöperspektiv och säkerställer att vi efterlever dem.

Vi är aldrig nöjda med hur långt vi kommit i vårt miljöarbete, utan försöker kontinuerligt att förbättra oss och vår påverkan på miljön.